Pielgrzym.LAH

Starożytne Królestwo Lehii, kolejne dowody - Janusz Bieszk

Europos sąjungos finansuojami projektai Projektai iš dalies finansuojami Europos Sąjungos  INRERREG IIIA Kaimynystės Programos tarp Lietuvos,  Lenkijo ir Rusijos Federacijos (Kaliningrado srities) ir projektų partrnerių lėšomis 

1. Projektas Nr.  2005/040 “Szlak pielgrzyma Polska – Litwa” skrót - “Szlak pielgrzyma” “The trails of pilgrims Lithuania - Poland” “Piligrimų kelias, Lenkija-Lietuva” sutrumpinimas - “Pilgrimų kelias”

2. Projektas Nr 2005/068 „Przystosowanie obiektów dziedzictwa kulturowego Rejonu Łoździeje i Gminy Puńsk na potrzeby turystyki” skrót - PULAZTUR “Lazdijų Rajono ir Punsko valsčiaus savivaldybių kultūrinio paveldo pritaikymas turizmo plėtrai” sutrumpinimas - PULAZTUR “Adjustment of the sites of cultural heritage in Lazdai Region and Puńsk Administrative Commune area to the needs of tourism” acronym - PULAZTUR
3. Projektas Nr 2005/069 „Współpraca kulturalna i rozwój turystyki w Rejonie Łoździeje i Gminie Puńsk” skrót - PULAZKULTUR “Cultural co-operation and tourism development in Lazdijai district and Punsk area municipalities” sutrumpinimas - PULAZKULTUR “Lazdijų rajono ir Punsko valsčiaus savivaldybių kultūrinio bendradarbiavimo ir turizmo plėtra” acronym - PULAZKULTUR
4. Projektas Nr 2005/072 „Pobudzanie inwestycji stref przemysłowych i inwestycji „w szczerym polu” na obszarze Euroregionu Niemen” skrót - “Szczere pole” „Investment promotion of industrial areas and „green fields“ in Euroregion Nemunas” acronym - “Open fields” „Pramoninių zonų ir „plyno lauko“ investicijų skatinimas Euroregione Nemunas” sutrumpinimas - “Plynas laukas”
5. Projektas Nr 2005/179 “Rozwój infrastruktury drogowej na pograniczu polsko – litewskim w województwie podlaskim” skrót “Infrastruktura pogranicza” “Development of Road Infrastructure in the Polish and Lithuanian Border Area in Podlaskie Voivodship” acronym - “Border infrastructure” „Lenkijos ir Lietuvos pasienio zonos kelių infrastruktūros plėtra Palenkės vaivadijoje“
6. Projektas Nr 2005/199 “Poprawa kontaktów turystycznych na pograniczu polsko-litewskim poprzez tworzenie centrów informacji turystycznej” “Improvementof tourist contacts in the Polish/Lithuanian borderland through foundation of new tourist information centres” “Turizmo ryšių tobulinimas Lietuvos - Lenkijos pasienyje įrengiant turizmo informacinius centrus”
7. Projektas Nr 2005/201 “Rozwój infrastruktury drogowej na pograniczu polsko-litewskim” skrót - “Drogi pogranicza” “Development of road infrastructure in the lithuanian and polish border area” acronym - “Border roads” “Lietuvos ir lenkijos pasienio zonos kelių infrastruktūros plėtra” sutrumpinimas – pasienio keliai”
8. Projektas Nr 2006/230 “Poprawa wizerunku Euroregionu Niemen i rozpowszechnianie informacji” “Image improvement and dissemination of information of Euroregion Nemunas” acronym - “Nemunas info” “Nemuno Euroregiono įvaizdžio gerinimas ir informacijos sklaida” sutrumpinimas - “Nemuno informacija”
9. Projektas Nr  2006/276 „Rozwój instrumentów współpracy młodzieży akademickiej w rejonie przygranicznym” „Development of Communication Means among Academic Youth in Border Region“ “Akademinio jaunimo bendravimo priemonių plėtra pasienio regione”
10. Projektas Nr 2005/080 “Współraca kultur Europy poprzez piosenki ludowe i taniec." " Europos kutlūrų bendradarbiavimas per liaudies dainas ir šokį" "European Culture Cooperation through Folk Songs and Dances "


Projektai iš dalies finansuojami Europos Sąjungos INRERREG IIIA/Tacis BAS Kaimynystės Programos tarp Lietuvos, Lenkijo ir Rusijos Federacijos (Kaliningrado srities) ir projektų partrnerių lėšomis
Projektas Nr 2007/133-042 "Rozwój wspólnej sfery kulturalnej Euroregionu Niemen" " Euroregiono Nemuno bendros kultūros erdvės plėtra" "Development of common cultural sphere of Euroregion Nemunas"

--------------------------------------------------------------------------------06.05.2019  https://www.lt.ugpunsk.pl/pdf.php?pdfid=24

Ale dla dobra Ojczyzny będę ZA ! Nie mamy innego wyjścia . Wierzę ,że Polska będzie tym krajem , który zmieni oblicze Europy , tej Europy . Będzie uczciwie i sprawiedliwie ..?
U ZDRAW JA SIE
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free